Rack KLIPXTREME KPM-311 / Hasta 32″ / 8kg por brazo / Inclincación 90° – Giro 180° – Rotación 360°

S/150.00

Rack KLIPXTREME KPM-311 / Hasta 32″ / 8kg por brazo / Inclincación 90° – Giro 180° – Rotación 360°